Projecten
Al 500.000 tevreden klanten
Gratis verzending > €149,- (NL & BE)
Verzendkosten €6,49 (NL & BE)
Snelle levering wereldwijd
Home /

OVER ONS PRIVACYBELEID
 
 
Duovorm geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Duovorm. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20.04.2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons.  U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
 
 
OVER DE GEGEVENSVERWERKING
 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
Webwinkelsoftware
 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV shop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV shop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCV shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Duovorm behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Duovorm houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
 
Webhosting en e-mail
 
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van CCV shop, Gmail en Microsoft outlook. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Alle genoemde partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De genoemde partijen zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 
 
Betaal platform 
 
Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van ccv-pay, rabo omnikassa en PayPal. Deze partijen verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. De genoemde betaal platformen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De genoemde partijen behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van ccv-pay, rabo omnikassa en PayPal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. CCV-pay, rabo omnikassa en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Verzenden en logistiek
 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Picqer en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Picqer en PostNL delen. Beide partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de PostNL onderaannemers inschakelt stellen zij  uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Ccv en Cijfermeester. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jou persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Ccv en Cijfermeester zijn tot geheimhouding verplicht en zal jou gegevens vertrouwelijk behandelen. Ccv en Cijfermeester gebruiken jou persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 
Doel van de gegevensverwerking
 
Algemeen doel van de verwerking: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Duovorm of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
 
In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 
Bewaartermijnen
 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 
Uw rechten
 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
 
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
 
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 
Inzagerecht
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 
Rectificatierecht
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 
Recht op beperking van de verwerking
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 
Recht op overdraagbaarheid
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan [Voorbeeld] in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 
Recht van bezwaar en overige rechten
 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 
Wijzigingen in het privacybeleid
 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 
Cookies
 
Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies, scripts, tags en beacons (hierna samen te noemen ‘cookies’). Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen jouw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen we dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze winkel hierdoor verbeteren. Verder helpen sommige cookies bij het tonen van voor jou relevante advertenties.   
 
Cookies worden op je computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat je jouw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat je steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op. 
 
Bij het eerste bezoek aan Duovorm kan je via de cookie layer aangeven of je cookies accepteert of dat je de instellingen voor cookies wilt wijzigen. 
 
Uitleg over de gebruikte cookies op deze website
 
Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies onze website Duovorm worden gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.
 
Functionele cookies
 
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert.
 
Onze website gebruikt cookies voor:
•             het onthouden van producten die je aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen
•             het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
•             het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
•             het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
•             het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm
•             het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven
•             het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
•             het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
•             het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
•             het mogelijk maken om te reageren op onze website
•             het mogelijk maken om je op de website te benaderen met vragen over je bestelling, de gekozen bezorgmethode en verlanglijst
 
Statistieken 
 
Om te bepalen welke onderdelen van Duovorm het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.
 
De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:
•             Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
•             Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
•             Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
•             Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
•             Het optimaliseren van de website
 
Social Media
 
De artikelen die je op Duovorm bekijkt kan je door middel van buttons delen via social media. Vo